Logical framework approach

 

LFA metoden är vid det här laget en ganska beprövad metod med mycket goda resultat. Den är logisk och lätt att applicera.

Logical Framework Approach (LFA) är en målstyrd projektplaneringsmetod som kan användas i arbetet med verksamheter som inte är projektorienterade.

Metoden innefattar olika steg och kan beroende på vad man arbetar med inriktas mot olika mål och fylla olika syften. Den kan vara ett instrument för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av projekt.

Men den kan också fungera som stöd för logisk analys och strukturerat tänkande både i planering och genomförande av arbete. Genom att fungera som ett ramverk ges struktur och fungerar som en hjälp i projekt där dialog är betydelsefullt för att uppnå målen. Detta ramar in och synliggör olika element i en förändringsprocess (problem, mål, intressenter, plan för genomförande etc.) och blir ett instrument för att skapa deltagande/ansvar/ägarskap – centrala faktorer för att lyckas. Sist men inte minst är det också ett sätt för att beskriva och sammanfatta projekt och verksamheter.

LFA:analysens nio steg

1) Analys av projektets kontext (sammanhang/omvärldsanalys)

2) Intressentanalys

3) Problemanalys/situationsanalys

4) Målformulering

5) Aktivitetsplan

6) Resursplanering

7) Indikatorer, mått på måluppfyllelse

8) Riskanalys

9) Analys av förutsättningar för måluppfyllelse

LFA-metodik i tre målnivåer

1) övergripande mål eller utvecklingsmål, som är långsiktig förändring som projektet vill bidra till, men som kanske inte uppnås förrän flera år efter att projektet är genomfört

2) projektmål som beskriver själva syftet med projektet och hur situationen ser ut när projektet är klart, förutsatt att det lyckats

3) delmål eller resultat som beskriver vad projektet direkt levererar som ett resultat av de aktiviteter som genomförs..

LFA  is a well tested methodology with very good results. It is logical and easy to apply,

Logical Framework Approach (LFA) is governed by a project planning model with clear objectives.

The methodlogy includes several steps and depending on what one what to achieve it is adepted towards those purposes. It can be a tool for planning, analysis, assessment, monitoring, follow up and evaluation.

LFA can also be used to support  a logical analysis and structural thinking, both for planning and implementation purposes. It is used as a framework to set a structure and support a process where dialogue is essential to reach the objectives. It frames and visualize different issues in a changing process (problem, objective, beneficiaries, plan of operation etc) and becomes a tool to create participation/responsibility/ownership – all central components to succeed. It is also a way to describe and summarize a project or activities.

LFA’s nine steps

1) Analysis of the context and scope of the project

2) Analysis of the beneficiaries

3) Situation and problem analysis

4) Development of objectives

5) Plan of activities

6) Resources needed

7) Indicators, measures to achieve the objectives

8) Risk analysis

9) Analysis of the prerequisites to achieve the objectives

LFA-methodology described with three  levels of objectives

1) Overarching objective or development objective, long term changes which the project will support but is not possible to achieve until several years after the project is implmented.

2) Project objective, describing the purpose of the project and what the result is when the project is finalized, given that the project was successful.

3) Sub-objectives or expected results describing outputs related to the activitites.